Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Elke bestelling betekent een aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
 2. De klant aanvaard dat de elektronisch verstuurde bestelbons en e-mail tussen hemzelf en Jobfashion Verstraete vof rechtskracht bezitten van een schriftelijk bewijs.
 3. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
 4. Alle door ons aangemaakte borduurprogramma's blijven eigendom van de verkoper en kunnen als referentie gebruikt worden. De aangerekende prijzen omvatten het opslaan en bewaren ervan gedurende een periode van achttien maanden na het laatste gebruik.
 5. De Levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 6. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. 
 7. Een klacht zal slechts aangenomen worden bij aangetekend schrijven, toegestuurd binnen de acht dagen na ontvangst der goederen en voor het gebruik ervan.
 8. Als de verkoper de koper schriftelijk inlicht dat zijn bestelling kan worden afgehaald, dan wordt de klant verondersteld de bestelling te komen afhalen binnen de 14 kalenderdagen. Gebeurt dit niet, dan wordt de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwd. De koper is dan nog wel schadevergoeding verschuldigd aan de verkoper gelijk aan 10% van de waarde van de goederen, met een minimum van 40 Euro (bij standaardgoederen), en 100% van de waarde bij maatwerk of bij gepersonaliseerde goederen.
 9. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag.
 10. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de tiende dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 11. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 Euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst, worden beslecht voor de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper.
 13. Retourzendingen als gevolg van "geen behoefte" of het bestellen van verkeerde goederen kunnen enkel teruggestuurd worden na aanvraag van een retournummer. De retourzending gebeurd op kosten en risico van de koper. Gepersonaliseerde goederen kunnen niet teruggenomen worden. De aanvraag, via e-mail, bevat het aantal en omschrijving van de goederen, het factuurnummer en de reden van retour. De geretourneerde goederen dienen in originele verpakking en ongebruikt te zijn. Als na controle blijkt dat de goederen niet voldoen aan deze eisen kan een waardevermindering toegepast worden. Reeds eerder aangerekende verzendkosten worden niet gecrediteerd. Bij omruiling dienen de portokosten en het saldo tegen vooruitbetaling voldaan te worden. Uw "vervangzending" wordt pas opgestuurd na ontvangst en controle van uw retourzending.

Bescherming van de privacy

De klant verklaart zich akkoord te gaan met de privacyregels zoals omschreven op de privacy pagina

Het versturen van uw bestelling betekent een aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

 De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.